Witamy na stronie internetowej OSP w Łobudzicach
Wspólne zdjęcie podczas Jubileuszu 100-lecia OSP w Łobudzicach

 

  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach zgodnie ze Statutem OSP, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP w Łobudzicach. Zebranie obędzie się w dniu 27.01.2018r. o godz. 16:30 na świetlicy strażackiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Powołanie przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Powołanie Komitetu Organizacyjnego z okazji zbliżającego się 100-lecia Jubileuszu naszej jednostki
 11. Omówienie spraw organizacyjnych w sprawie zorganizowania Jubileuszu 100-lecia
 12. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników finansowych za 2017r.
 13. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2018r.
 14. Wolne wnioski zebranych.
 15. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 16. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy, obecność obowiązkowa!