Witamy na stronie internetowej OSP w Łobudzicach
Wspólne zdjęcie podczas Jubileuszu 100-lecia OSP w Łobudzicach

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków
 2.  Przyjęcie porządku obrad
 3.  Sprawozdanie z działalności OSP Prezesa Zarządu i Naczelnika jednostki OSP
 4.  Sprawozdanie Skarbnika z działalności jednostki OSP
 5.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP
 6.  Przedstawienie projektu planu działań i planu finansowego na 2017 rok
 7.  Dyskusja
 8.  Udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy
 9.  Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
 10.  Wolne wnioski
 11.  Podjęcie Uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
 12.  Zakończenie zebrania

W przypadku braku wymaganej statutem liczby członków o godz. 16:30 zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu o godzinie 17:00 bez względu na ilość obecnych druhów.

Uwaga! Obowiązuje umundurowanie wyjściowe!