Witamy na stronie internetowej OSP w Łobudzicach
Wspólne zdjęcie podczas Jubileuszu 100-lecia OSP w Łobudzicach

Porządek zebranie:

1. Otwarcie zebrania

2. Powitanie gości zaproszonych

3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji:
a) mandatowej
b) wyborczej
c) uchwał i wniosków
d) skrutacyjnej
e) statutowej

4. Przyjęcie porządku zebrania 

5. Sprawozdanie z działalności za okres 2011-2016

6. Sprawozdanie finansowe

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący

9. Dyskusja

10. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy

11. Wybory:

    a) Zarządu OSP na lata 2016-2021

   b) Komisji Rewizyjnej OSP na lata 2016-2021

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP

12. Wybór delegatów na zjazd Oddziału Gminnego Z OSP RP w Zelowie

13. Wybór przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Zelowie

14. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego

15. Wolne wnioski

16. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji

17. Zakończenie zebrania.

UWAGA! Obecność obowiązkowa, umundurowanie wyjściowe!